Đồng Nai: Đạo tràng Phật Hào và Chúng Thanh Niên trồng cây nhân dịp 8 – 3

49