Lịch giảng pháp Chùa Từ Tân !

1023

Chương trình tu thiền năm quý tỵ – dl2013- pl 2557

TT CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THÁNG NĂM GHI CHÚ
1

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

5-6-7/04/2013 ( nhằm 25-26-27 tháng 2 AL )

    9g sáng 07/04/2013 ( nhằm 27 tháng hai AL)    

 
2

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

3-4-5/5/2013 ( nhằm 24-25-26 tháng 3 AL )

9g sáng 05/05/2013 ( nhằm 26 tháng ba AL )

 
3

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

31/5, 1-2/6/2013 ( nhằm 22-23-24 tháng 4 AL )

 9g sáng 03/06/2013 ( nhằm 24 tháng tư AL )

 
4

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

 28-29-30/06/2013 ( nhằm 21-22-23 tháng 5 AL )

9g sáng 30/06/2013 ( nhằm 23 tháng năm AL )

 
5

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

 26-27-28/07/2013 ( nhằm 19-20-21 tháng 6 AL )

9g sáng 28/07/2013 ( nhằm 21 tháng sáu AL )

 

 

THÁNG BẢY AL NGHỈ – ĐẠI LỄ VU LAN PL 2557 – DL 2013

 6 

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

27-38-29/9/2013 ( nhằm 23-24-25 tháng 8 ÂL )

9g sáng 29/9/2013 ( nhằm 25 tháng tám ÂL )

GHI CHÚ
7

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

25-26-27/10/2013 ( nhằm 21-22-23 tháng 9 ÂL )

9g sáng 27/10/2013 ( nhằm 23 tháng chín ÂL )

 
8

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

22-23-24/11/2013 ( nhằm 20-21-22 tháng 10 ÂL )

9g sáng 24/11/2013 ( nhằm 22 tháng mười ÂL )

 
9

Khóa Tu

THUYẾT GIẢNG

20-21-22/12/2013 ( nhằm 18-19-20 tháng 11 ÂL )

9g sáng 22/12/2013 ( nhằm 20 tháng mười một ÂL )

KẾT THÚC KHÓA TU