Mười năm ánh hào quang Quảng Đức

5200

 

tqd

(Bồ Tát tự thiêu ngày 11-6-1963)

o0o

Bồ Tát giáng trần

Năm một tám chín bảy

Xứ Trầm Hương

Hội Khánh

Vạn Ninh

Bảy tuổi đã thoát ly nhân dục thường tình

Hai mươi tuổi lẽ, vào rừng sâu tĩnh tọa

Ba năm ròng rã

suối nỡ Hoa Đàm

Miền đất Ninh Hòa

Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa

o0o

Bốn mươi ba năm cánh chim không mõi

Tung mây lướt gió băng ngàn

Xứ Chùa Tháp và tận vùng biên ải

Ba mươi mốt ngôi Bảo Điện, sáng lập, trùng tu

Công tích phi thường

Phật Pháp liền tay

Giáo dục, huân tu

Giải thoát dẫn đường

Bia vàng hạnh đức

Chí nguyện đại hùng

o0o

Lịch sử sục sôi

Tiếng gọi Bồ Tát Tâm đã điểm

Mười một giờ sáng

Ngày mười một

 Tháng sáu

Năm một chín sáu ba

Tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Sài-Gòn

Ngài an tọa

Giữa hàng ngàn Tăng Ni Phật Tử và cảnh sát công an

Tự châm lửa vào nhục thân

Tay quyết ấn Cam Lồ

Lửa!

Lửa phủ khắp châu thân

Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa

Ôi!  Hùng, Lực,  Đại Bi là đó!

Vô Úy Tâm, Đại Hỷ, Đại Xã cũng từ đây

Lửa !

Lửa dậy khắp năm châu !

Nhục thể thành Chiên Đàn Hương

Vạn loại sáu đường

Hóa thân giải thoát

Nơi nơi nhuần gội

Ánh lửa Từ Bi

Tim bất diệt gội hào quang vô tận thế

Vào hố thẳm vô minh và địa ngục thiết vi

Ôi ! Ánh Đạo Từ Bi soi vạn biệt

Khắp vạn loài

Bất diệt với thời gian

o0o

Lửa  !

Lửa đã dâng lên thành nhật nguyệt

Rực ánh từ quang

Đốt thành tro những ích kỷ  bạo tàn

Năm mươi năm rực lửa

Lửa tiếp lửa nối vòng quay trái đất

Đốt xiềng gông,  cuồng nộ cũng lìa tan 

Từ một chín sáu ba

Ánh hào quang rạng ngời hiển hiện

Đá trổ hoa

Đất thành thánh địa

Nước thơm hương

Cây cỏ hóa Ưu Đàm

Tượng Bồ Tát

Giờ hóa đồng vĩ đại

Cao ngất tầng không đến thế giới ba ngàn

Hào quang sáng

Tận đáy mồ địa ngục

Cứu vạn loài cùng quỉ dữ ma hoang

o0o 

Phật ba đời mười phương

Hằng hà sa số Phật

Cùng Phật Tính của vô lượng chúng sinh

Đồng hàng lên Phật Bảo

Pháp Pháp đồng qui

Xuất thế Pháp

Nhập thế Pháp

Đều đồng là Pháp Bảo

Bốn Chúng hiện tiền thành Tăng Bảo

Đủ ba ngôi trong Bảo Điện nghiêm từ

 o0o

Bồ Tát công viên

Phật Thích Ca hiển hiện

Phật Tương Lai phóng quang ngoài chín biển

Quan Âm thị hiện liên đài

Cầu về quá khứ

Cầu nối tương lai

Tháp Bốn Ân cao vời bổn nguyện

Hương hoa rãi nhạc Pháp Âm  thành tiếng

Hồ mây sen nở vô sinh

Cờ bay rợp rợp uy linh

Người đứng hàng hàng sóng đạo

Mây ngủ sắc chúc lành

Tâm rốt ráo 

Nhạc trong veo

Chim hót rợp tầng không

Cực Lạc là đây

Sen đã nở ánh hồng

o0o

 Viết tại công viên tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức

Tháng ba năm 2013

www.daophatngaynay.com

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcTHE CENTURY OF SPIRITUALITY
Bài kếKhúc quê