Thơ Sư Phụ

3622

Con cúi đầu xin Phật

Xin Thiên chủ trên trời

Cho ông mặt trời đó

Bớt nắng nóng lại thôi.

 

Con hiểu vì chúng sinh

Sống lầm lỗi vô minh

Nên mặt trời nổi giận

Gây sức nóng tội tình.

 

Con sám hối ăn năn

Cả muôn kiếp vạn lần

Thay cho toàn thế giới

Nghiệp si ám tham sân.

 

Cầu xin ánh mặt trời

Tỏa ánh sáng xuống đời

Dịu êm như lòng mẹ

Để nước mắt thôi rơi

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

Sư Phụ – TT. Thích Chân Quang