Bài thơ: TẶNG HUYNH ĐỆ

3706

Bài thơ: TẶNG HUYNH ĐỆ

 

Hạnh Phúc là khi đến với Đạo tràng

Dẫu đời chẳng phải đã cao sang

Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý

Phật đã cho ta một con đường

Có Thầy chỉ lối không sợ lạc

Có bạn cùng đi chẳng sợ buồn

Cùng nhau tu tập, xây Thiện Nghiệp

Duyên lành phước đức ráng cùng gieo

Đồng tu, tôi-bạn là con Phật

Huynh Đệ một nhà ta thương nhau !

Tâm Nhật