Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023

Người đã đến

0
Kính lạy Người đấng từ phụ vô biên
Nguồn ánh sáng cho chúng sinh tìm tới
Trong vô minh tham sân si tội lỗi
Nghiệp chẳng lành tưởng chẳng lối thoát ra

BOUNDLESS HOMAGE TO BUDDHA

0
"Boundless homage to Buddha" is an old topic, but it is very basic and very important.

Bài thơ: Huynh đệ ơi

0
Về đây tập sống đời buông xả
Đạo tràng chung một khúc ca vui
Ở đâu cũng ngát hương đạo lý
Xin tỏa vào đời nếp vị tha

Chánh Ngữ

0

Lời người !

0

Hạnh Phúc Giản Dị

0

Vui đạo

0

UNKNOWN

0
One of the special characteristics of human beings which other living creatures can never have is thirst for knowledge. We talk about UNKNOWN so that we can speak of KNOWING.

LOVE SEES NO FAULTS

0
"Love sees no faults" is a Vietnamese proverb, that had been passed on to many generations; but we do not know its author. This proverb basically means that when we like someone, you can easily accept their flaws; on contrary, when you dislike someone, you can easily ignore their greatness.

Lời Thầy Dạy

0