Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangThông báoThông báo về việc phổ biến tin tức, chỉ thị tới các...

Thông báo về việc phổ biến tin tức, chỉ thị tới các Đạo tràng và Chúng Thanh niên Phật Quang

-

THIỀN TÔN PHẬT QUANG XIN THÔNG BÁO

Tất cả Đạo tràng và Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang đều phải có sự thống nhất về quan điểm, đạo lý, đường lối hoạt động của chùa Thiền Tôn Phật Quang. Vì vậy, Ban điều hành Đạo tràng và Chúng thanh niên có trách nhiệm phổ biến nhanh chóng các chỉ thị từ Sư Phụ, từ Tổ đình, từ Tổng Đạo tràng đến từng thành viên trong Đạo tràng và Chúng thanh niên.

Nếu Ban điều hành nào giữ riêng thông tin, không phổ biến đến huynh đệ thì sẽ chịu kỷ luật.

Xin kính thông báo!

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. TS Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1....

Tin mới nhất