Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022

Kệ phóng sinh

-

KỆ PHÓNG SINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Theo từ bi Phật dạy
Vì thương tưởng chúng sinh
Trong tăm tối vô minh
Đọa vào thân cầm thú

Nên chúng con công đức
Làm hạnh phóng sinh này
Gỡ thân phận tù đày
Cứu nguy cơ bị giết

Cho các loài thú vật
Đang hiện diện nơi đây
Chờ chú nguyện đủ đầy
Rồi thoát thân khổ ách

Cúi xin Mười Phương Phật
Chư Bồ Tát Thánh Hiền
Phóng ánh sáng bảo liên
Độ chúng sinh an lạc

Chúng sinh quy y Phật
Chờ duyên phúc tái lai
Tỉnh giấc mộng đêm dài
Một lòng theo Phật Pháp

Nguyện chúng sinh hiểu rõ
Được lầm lỗi của mình
Nên tinh tấn tu hành
Không đọa thêm lần nữa

Nguyện chúng sinh dũng mãnh
Theo Phật đến vô cùng
Vượt khăn khó nghìn trùng
Đạo tâm không thay đổi

Nguyện chúng sinh giác ngộ
Giải thoát khỏi luân hồi
Tứ quả thánh lên ngôi
Tâm Từ bi Trí tuệ

Phóng sinh này có phúc
Con xin hồi hướng cho
Cha mẹ được ấm no
Ông bà được an lạc

Phóng sinh này có phúc
Xin hồi hướng quyến thân
Bệnh tật được tiêu tan
Ách nạn được qua khỏi

Phóng sinh này có phúc
Con xin được cúng dường
Chúng sinh khắp mười phương
Đều viên thành Phật Đạo.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần)

FILE DOWNLOAD:  KỆ PHÓNG SINH

Ấn phẩm mới

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1. Vietcombank...

Tin mới nhất