Lòng tôn kính Phật vô biên

259

“Chúng ta nhớ thế này:

Chúng ta bảo vệ Đạo tâm của mình bằng lòng tôn kính Phật vô biên.

Chúng ta bảo vệ Đạo tâm của huynh đệ cũng bằng lòng tôn kính Phật vô biên.

Chúng ta bảo vệ Phật Pháp cho muôn đời sau cũng bằng lòng tôn kính Phật vô biên. 

Mà bảo vệ bằng lòng tôn kính Phật vô biên nghĩa là gì?

Nghĩa là trong tâm ta cẩn thận từng ý niệm, cẩn thận từng hành vi đối với Đức Phật. Ví dụ như nơi có ảnh tượng Phật thì mình hết sức cẩn thận. Nơi đó không được nô đùa, nói bậy, giỡn chơi. Vì chỉ một chút đó thôi chúng ta cũng tổn phước nặng nề. Còn nếu nơi có ảnh tượng Phật, chúng ta giữ gìn được sự trang nghiêm thì phước chúng ta rất lớn …”

Trích bài giảng “Ý nghĩa lòng Tôn kính Phật” – Thượng Tọa Thích Chân Quang