Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Trang ChủThư việnKinh tụngNghi thức cúng thí thực

Nghi thức cúng thí thực

-

(Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện. Xong, ra bàn cúng đã sắp sẵn các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương, đứng chắp tay tụng)

Chủ lễ xướng thỉnh hương linh

Từ tâm thương khắp chúng sanh
Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra
Thỉnh mời trên dưới gần xa
Hương linh tất cả đến mà thọ trai
Hướng về giáo pháp Như Lai
Quy y tu tập ngày mai an lành.   O

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc.   O
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

           THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH (nếu cúng tại chùa)

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Cúi xin chư Hộ Pháp
Cùng chư vị Thiện Thần
Thường thủ hộ già lam
Hãy thương tưởng chúng sinh
Mà thọ trì nhiếp hoá

Nay chúng con triệu thỉnh
Hương linh ở các nơi
Về tu tập tại Chùa
Được nghe kinh thọ thực
Xin chư vị Hộ Pháp
Dạy dỗ các hương linh
Tuân thủ các giới điều
Sống trong vòng khuôn phép

Dạy hương linh điều thiện
Tin Nhân Quả – Nghiệp Duyên
Rõ báo ứng công bình
Nên không làm điều ác
Dạy hương linh ích kỷ
Là gốc của khổ sầu
Chỉ nên sống vị tha
Để vượt ra đau khổ

Dạy hương linh kín đáo
Không bộc lộ hình hài
Làm người khác động tâm
Kẻo bị nhiều khổ báo
Hương linh không xâm nhập
Vào thân của mọi người
Làm rối loạn cuộc đời
Kiếp sau thành điên loạn

Dạy hương linh công quả
Bằng cách giữ cho chùa
Không ác tặc nhiễu xâm
Được bình an tu tập
Cúi xin chư Hộ Pháp
Nhiếp hoá các hương linh
Để họ được tiến tu
Đến một ngày siêu thoát.
Nam Mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10 lần)

ĐẠI CHÚNG CÙNG TỤNG

Nam Mô Mười Phương Phật
Nam Mô Mười Phương Pháp
Nam Mô Mười Phương Tăng. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. O

Xin từ bi gia hộ
Cho hương linh quanh đây
Về nghe kinh thọ thực
Rồi Quy Y siêu thoát.
Nguyện những thức ăn này
Đầy khắp cả hư không
Khiến vô số hữu tình
Được ấm no đầy đủ
Nguyện những thức ăn này
Rất thơm lành ngon ngọt
Khiến cho các hương linh
Được an vui sung sướng. O

Nguyện cho các hương linh
Khi hưởng thức ăn này
Được thấm nhuần Phật ân
Hướng tâm về Phật pháp.
Nguyện cho các hương linh
Biết tôn kính Phật Đà
Chư Bồ Tát từ bi
Chư Thánh Tăng giác ngộ. O

Nguyện cho các hương linh
Biết thương yêu muôn loài
Thường giúp đỡ mọi người
Được an vui tốt đẹp
Hương linh sống hiền lành
Không gây tổn hại ai
Không gây nên sợ hãi
Hoặc những điều tai họa
Từ bỏ tâm hẹp hòi
Những ganh ghét hơn thua
Những ác độc hận thù
Nhỏ nhoi và ích kỷ. O

Biết sống đời thanh bai
Không chìm đắm vào trong
Những lạc thú tầm thường
Rượu chè và tính dục
Hương linh không tham lam
Không muốn nhiều cho mình
Biết nghĩ đến chúng sinh
Để nhường cơm sẻ áo
Hương linh không nóng giận
Biết điềm tĩnh an hòa
Dù gặp cảnh khó khăn
Vẫn an nhiên tự tại
Hương linh không tự cao
Nghĩ mình là thấp hèn
Nên tôn trọng mọi người
Và gắng công tu tập. O

Xin Chư Phật xót thương
Khiến các hương linh này
Thoát được nghiệp oan khiên
Sinh về nơi cõi Phật
Hương linh sẽ phát tâm
Đến Vô Thượng Bồ Đề
Nguyện độ khắp chúng sinh
Cùng lên ngôi Chánh Giác. O
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần) O

 

PHỤC NGUYỆN 1 (tùy chọn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O
Chứng minh và phục nguyện. O
Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O
Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

Năm tháng phù sanh dệt kiếp người
Cuộc đời như thể áng mây trôi
Buông tay nhẹ gót về theo Phật
Chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời. O

Hoặc:
Trăm năm còn có gì đâu
Sang giàu rồi cũng con tàu biệt ly
Hướng về giáo pháp từ bi
Con đường giải thoát bước đi đến cùng. O

Hoặc
Ba cõi luân hồi thật thảm thương
Sanh sanh tử tử khổ vô lường
Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng
Quy y Tam Bảo thoát tam đồ
Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến
Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận. O

Hoặc
Gặp nhau rồi phải chia tay
Am dương hai ngã xưa nay ở đời
Hướng về Phật Pháp tuyệt vời
Tu thân hành thiện cho đời an vui. O

Hoặc
Ai cũng thế, ít nhiều đều tội
Chỉ khác nhau biết lỗi hay không
Đời là bể khổ mênh mông
Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. O

Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

 

PHỤC NGUYỆN 2 (tùy chọn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

Chứng minh và phục nguyện. O
Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O
Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

Đời người khác thể phù du
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng
Nếu không sớm biết hồi đầu
Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu. O

Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sanh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. O
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. O

 

PHỤC NGUYỆN 3 (tùy chọn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát  O
Chứng minh và phục nguyện  O

Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện
Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)

Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành.
Vừa nghe lời pháp nhủ, mau phát khởi tâm thành.
Nguyện tin sâu Tam Bảo, thề dứt ác, làm lành.
Nguyện phát khởi thiện tâm, được rộng sâu trí tuệ
Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không sờn.
Nguyện khắp cả Tam Thiên đồng trọn thành Chánh Giác. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O


TAM QUY Y

Tự quy y Phật: nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy)   O
Tự quy y Pháp: nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)   O
Tự quy y Tăng: nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy)   O

FILE DOWNLOAD:

NGHI THUC CUNG THI THUC – CHO GIA DINH PHAT TU

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC TẠI NHÀ LINH TRONG CHÙA

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. TS Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1....

Tin mới nhất