Phật về như trong cơn mơ – TT. Thích Chân Quang

946

Lời bài hát: Phật về như mơ