Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022
Trang Chủ Thư viện Chia sẻ Kinh Diệt trừ dịch bệnh - phiên bản tiếng Trung, Anh, Hàn

Kinh Diệt trừ dịch bệnh – phiên bản tiếng Trung, Anh, Hàn

-

KINH DIỆT TRỪ DỊCH BỆNH (PHIÊN BẢN TIẾNG ANH)

 

THE SUTRA TO ELIMINATE EPIDEMICS

(Trích truyện tranh “Đỉnh Núi Tuyết” tập 18 –

Biên soạn: TT. Thích Chân Quang)

(Quoted from Vol. 18 – The White Peak –

Written by Venerable Thich Chan Quang)

“Thế gian là vô thường

Có sinh và có diệt

Sống tham lam ích gì

Chỉ là gây thêm tội.

 

Lòng sân hận làm chi

Chỉ mở đường đau khổ

Người có trí tư duy

Theo con đường Phật dạy.

 

Quán tưởng lòng từ bi

Yêu thương cho vạn loại

Nguyện sống đời chánh hạnh

Tránh sát hại, tà dâm

Lìa gian tham, trộm cắp.

 

Biết vừa chừng tiết kiệm

Để dành cho người sau

Dù là một giọt nước

Hay chút hạt cơm mềm.

 

Nguyện cho người quanh ta

Ai cũng đều khoẻ mạnh

Thoát bệnh khổ não thân

Lòng an vui thư thái.

 

Nguyện cho người quanh ta

Ai cũng đều tin kính

Ba Ngôi Báu: Phật Đà

Pháp thiêng, và Thánh chúng.

 

Nguyện đời đời tu hành

Hướng tâm về giải thoát

Khỏi sinh tử luân hồi

Dứt vô minh ngã chấp.”

“The world is impermanent

Birth and death cycle is inevitable

Greedy life results in nothing

But just more sins.

 

Hatred does not help

But just leads to more suffering

Those who are wise

Would follow Buddha’s path.

 

Would practice compassion

Would love all beings

Would live a noble life

Would avoid killing and lust

Would get rid of greed.

 

Would be modest

Would always think of others

Even just a drop of water

Or just a small grain of rice.

 

Wish for everyone around us

All will be healthy

Be released from all illness and distress

Have a peaceful and relaxed mind.

 

Wish for everyone around us

All will pay homage to

The Triple Gem:  The Buddha

The Dharma and the Saints.

 

Vow to practice forever

Always think about liberation

From death and rebirth cycle

And eliminate selfishness.”

TÓM TẮT HOÀN CẢNH RA ĐỜI BÀI KINH DIỆT TRỪ DỊCH BỆNH:

SUMMARY OF THE SITUATION THAT LED TO THIS VERSE:

“Vào một năm ít mưa… Xứ nào cũng ít mưa, nhưng riêng xứ Licchavi, kinh đô Vesali bị hạn hán gay gắt, đồng ruộng khô cháy, lúa mất trắng, nạn đói đe doạ, bệnh dịch bắt đầu xuất hiện lác đác.

Lúc bấy giờ Hoàng tử Mahali đến trước đức Vua và hội đồng hoàng tộc của xứ Licchavi, nói lên ý kiến của mình rằng do năm ngoái, nhiều người trong hoàng tộc Vesali đã ngạo mạn cho mình là hơn cả, không chịu tìm đến lắng nghe học hỏi giáo pháp vi diệu của Thế Tôn khi Thế Tôn đến xứ Licchavi này, nên đã làm họ tổn phước, khiến hạn hán nặng nề hơn các xứ khác.

“That year, every country in that region suffered from a shortage of rain. Most seriously, in Vesali, the capital of Licchavi, there was a severe drought. The fields turned scorched, the crops were lost, famine threatened everywhere, and the epidemic started to appear here and there.

At that time, Prince Mahali came to the King and the Royal Council of Licchavi, to express his opinion on the reason for that calamity. He said it was because, in the previous year, many of the Vesali royal members were too prideful about themselves that they refused to listen to the marvelous teachings of the Blessed One when He came to Licchavi. That reduced their blessing, which led to more severe drought here than in other regions.

Khi thấy Vua còn tỏ ra ngờ vực, Hoàng tử Mahali đã dùng chính tính mạng của mình để đảm bảo nếu hoàng tộc Vesali chịu cung kính thỉnh Thế Tôn Gotama về đây thì tai ương sẽ chấm dứt. Lúc đó, Vua mới cho phép Hoàng tử nhanh chóng dẫn đầu một phái đoàn sang Vương xá, gặp vua Bình Sa để xin được mời thỉnh Thế Tôn Gotama về cứu tai ương cho Vesali.

Được sự cho phép của Vua Bình Sa, Hoàng tử đến thẳng tinh xá Trúc Lâm thỉnh Phật và đã được Phật nhận lời. Hoàng tử cho người cấp tốc phóng ngựa về báo trước với Vua. Khi phái viên vừa phóng ngựa về đến nơi báo tin thì cũng là lúc Đức Phật và một số vị Tỳ Kheo đi theo đã sắp vào đến biên giới Licchavi.

Upon the King’s suspicion about his explanation, Prince Mahali bet on his own life that if the Vesali royal family reverently invited the Blessed One there, the disaster would end. It was not until then that the King allowed him to hurriedly lead a delegation to Rajagaha Capital, to meet with King Bimbisara and to ask the King to invite the Blessed One to save Vesali from the disaster.

With the permission of King Bimbisara, the Prince went to the Veluvana monastery to invite the Buddha and got His acceptance. The Prince sent his soldier speeding on horseback to report to his King. When the soldier just arrived at the palace to deliver the news, the Buddha and some Bhikkhus were also about to enter the Licchavi border.

Bỗng nhiên bầu trời kéo mây đen kịt, sấm chớp ầm vang, rồi nước từ trời cao tuôn xối xả. Vua và triều thần vui mừng reo hò. Riêng đức vua già chảy nước mắt rồi quỳ xuống lạy lên trời cao. Ngoài đường mọi người kéo nhau ra đường phố reo hò nhảy múa như chưa bao giờ được vui như vậy. Tại các làng quê, già trẻ trai gái kéo hết ra ngoài trời vừa tắm mưa vừa reo hò ca hát. Nước mưa tiếp tục đổ xuống, những con suối bắt đầu chảy lại, những cánh đồng bắt đầu ứ nước.

Ở biên giới, Phật và Tăng chúng 12 vị bình thản ôm bát đi vào lãnh thổ Licchavi trong mưa.

Vua và hội đồng hoàng tộc Licchavi quá phấn khích, ra lệnh cờ lọng, xe kiệu, hoa hương, tuỳ tùng rất đông rời khỏi kinh thành trong mưa để đón Phật.

Suddenly huge clouds came and covered the whole region, thunder roared, and rain poured down from the sky. The King and his mandarins cheered. Notably, the old King shed tears and knelt down to bow toward the sky. People streamed to the streets, cheering and dancing as if they had never been so happy. In the countryside, boys and girls, the elderly and the young, all went outside under the rain and sang. The rain continued, the streams began to flow, the fields started to become waterlogged.

At the border, the Buddha and the 12 Bhikkhus, with the bowl in hands, calmly kept walking into Licchavi in the rain.

The King and the Royal Council of Licchavi were extremely excited, demanded to prepare parasols, palanquins, incense sticks, and a large entourage, to leave the capital in the rain to pick up the Buddha.

Sáng hôm sau, Phật gọi các Tỳ Kheo vào và bảo các vị hãy đi dạy cho dân chúng Vesali bài Kinh này để diệt trừ bệnh dịch cho họ, và bảo họ dạy tiếp cho những người khác nữa. Bài kinh này sẽ giúp họ tiêu trừ tật bệnh. Một người hỏi: “Thưa tôn giả, chúng con chưa hiểu hết ý nghĩa bài kinh này, vậy tụng thuộc như vậy có hết bệnh không ạ?” Vị Tỳ kheo đáp: “Này gia chủ hãy tụng thuộc trước, sẽ trừ được tật bệnh cho mình. Khi nào khoẻ mạnh thì đến Đại Lâm nghe Thế Tôn giảng dạy nghĩa lý rành rẽ.”

Trong hoàng cung, Hoàng tử Mahali và phái đoàn lúc này mới về đến nơi và quỳ xuống thưa chuyện. Hoàng tử rất vui mừng, xúc động khi trên đường về thấy đồng ruộng ướt sũng, cây cỏ hồi sinh xanh tươi, các dòng suối khe lạch tuôn chảy. Và Hoàng tử cũng không còn thấy cảnh người bị dịch bệnh nằm lê lết chờ chết ở ven rừng nữa. Hoàng tử cảm kích xin được dâng cúng khu vườn Đại Lâm (Mahavana) của mình cho Thế Tôn để làm chỗ cho Thế Tôn trú ngụ mỗi khi ghé về Vesali.

The next morning, the Buddha summoned the Bhikkhus, told them to go and teach the Vesali people this Sutra and tell them to teach it to others to eradicate the epidemic. This Sutra will help them eliminate illness. One person asked: “Venerable, we have not fully understood the meaning of this Sutra, so will reciting it help us cure the illness?”. The Bhikkhu replied: “Respectful man, please recite the sutra by heart first, that will help eliminate the illness. When you recover, you should go to Mahavana to learn its meaning from the Blessed One.”

In the royal palace, Prince Mahali and the delegation had just arrived and knelt to talk to the King. The Prince was delighted and deeply touched for what he had seen on the way back: waterlogged fields, revitalized plants, flowing streams. The Prince also no longer saw ill people awaiting death by the forest. He gratefully offerred his Mahavana garden to the Blessed One for use as a monastery whenever He returned to Vesali.

Vua hoan hỷ chấp nhận và nói Hoàng tử hãy đưa mọi người đến Đại Lâm nghe Thế Tôn thuyết pháp. Tại Đại Lâm, Đức Phật thuyết pháp về sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời.

Sau bài pháp, nhiều hoàng tử xứ Licchavi xin xuất gia. Phật bảo tôn giả Kimbila ở lại Vesali để dẫn dắt sự tu tập cho các vị tân Tỳ Kheo này cho đến khi các vị này trở nên vững chãi.

Phật và chúng Tăng đi trên đường, nhiều người quỳ xuống rải hoa cúng dường. Sau đó, Phật và chúng Tăng lên thuyền vượt sông Hằng. Các vua chúa, quan tướng và dân chúng quỳ tiễn đưa bịn rịn, nhiều người rơi nước mắt…”

The King happily accepted the Prince’s ideas and told the Prince to take everyone to Mahavana to attend the Buddha’s sermon. At Mahavana, the Buddha preached about the existence of five jewels that were difficult to find in life.

After the sermon, many Princes of Licchavi asked to be ordained. The Buddha told Venerable Kimbila to stay in Vesali to guide the cultivation of these new monks until they became matured.

The Buddha and the Bhikkhus walked on the road, many people knelt down and paved their path with flowers. Then, the Buddha and the Bhikkhus got on a boat to cross the Ganges River. The King, the mandarins and the people knelt down to see Them off, many couldn’t help but shed tears…”

Sưu tầm

PHIÊN BẢN KHÁC: 

TIẾNG ANH (English): THE SUTRA TO ELIMINATE EPIDEMICS

TIẾNG TRUNG – Phồn thể: 消除疫情經

TIẾNG TRUNG – Giản thể: 消除疫情经

TIẾNG HÀN: KOREAN

Ấn phẩm mới

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1. Vietcombank...

Tin mới nhất