Thứ Ba, Tháng Tám 3, 2021
Trang Chủ Chia sẻ Phật pháp Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

-

Bồ Tát Phổ Hiền (Visvabhadhra Bodhisattva) là vị Bồ Tát Đẳng Giác có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh. Phổ tức là rộng khắp. Hiền là đức thiện của Thánh nhân. Phổ Hiền là đem điều đức thiện mà trải rộng trong vô biên vô tận pháp giới, để cho đến cả hư không cũng tràn ngập hương thơm của đức hạnh, lòng từ bi và chân lý giải thoát giác ngộ bao la.

Ngài là hiện thân cho đại hạnh bao la của mười phương ba đời chư Phật. Những lời dạy của Ngài mãi là bài học thiêng liêng, cao quý cho tất cả chúng sinh. Bắt đầu từ công phu lễ kính chư Phật cho đến hạnh phổ giai hồi hướng, mỗi công hạnh đều sẽ giúp chúng sinh dần vượt qua được những chấp ngã, ích kỷ, kiêu mạn và vô số lỗi lầm trong lòng của mình, để có thể mở rộng tâm hồn đến vô tận vô biên, thành tựu được các công đức lành và tiến tu trên con đường cao thượng hướng về vô ngã.

Khi kính thờ Bồ Tát Phổ Hiền chính là đang tôn thờ những chân lý tuyệt đối của vũ trụ, đó là luật Nhân quả, Khổ, Vô thường, Vô ngã, Từ Bi Hỷ Xả,… để từng giờ từng phút luôn ý thức tinh tấn tu hành, hướng về giải thoát giác ngộ bao la. Kính lễ Ngài là kính lễ đại hạnh vô biên của Chư Bồ Tát. Mỗi khi quỳ chắp tay trang nghiêm, dâng tâm chí thành cúng dường lên Ngài là thực hành để xóa dần đi sự ích kỷ, hẹp hòi, mở rộng lòng mình mênh mông, để luôn biết thương yêu cống hiến và phụng sự cho tha nhân.

Kính mời Quý Phật tử cùng nhau tụng đọc mỗi ngày ạ:

THẬP HẠNH PHỔ HIỀN

Nhất giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam quả quảng tu cúng dường
Từ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sinh
Thập giả phổ giai hồi hướng.

Vô lượng công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền được đúc kết thành thập hạnh tiêu biểu, đó chính là bài học để chúng sinh xác định được những việc cần làm trên con đường giải thoát giác ngộ. Xin thần lực của Ngài gia hộ cho Quý Phật tử dần thành tựu được các hạnh nguyện cao quý, tinh tấn huân thập theo Thập hạnh Phổ Hiền, gây tạo được nhiều công đức lành, luôn chân thành thương yêu mọi người và gặp nhiều thuận lợi trong công việc, cuộc sống.

Trích cuốn “Thánh Độ Mệnh – Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát” – Thượng tọa Thích Chân Quang.

NHẤT GIẢ LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: “Ta dùng đạo nhãn quán sát khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới, không có chỗ nào mà Đức Phật chưa từng bỏ thân mạng vì chúng sinh”. Sự hi sinh và công đức của chư Phật là bao la, vi diệu khôn cùng, chư Bồ Tát vì hiểu sâu xa điều đó nên lòng tôn kính của các Ngài là tuyệt đối.

Bồ Tát nguyện sẽ đến từng cõi, dù cho số lượng các cõi có nhiều như số hạt bụi trong pháp giới, cũng sẽ hiện thân đến đối trước chư Phật mà hành lễ. Khi đó, lại sẽ dùng tất cả ba nghiệp thân khẩu ý mà mình đã tu hành đến hoàn toàn thanh tịnh để sự kính lễ được viên mãn.

Công đức lễ kính chư Phật là công đức đầu tiên, thù thắng bậc nhất, là nền tảng mở đường mọi công đức. Một vị Bồ Tát dù uy đức phủ trùm trời đất, vẫn quỳ xuống thiết tha thấy mình chỉ là hạt bụi bay dưới chân chư Phật. Nhờ vậy mà đạt được phước báo khả kính. Khi xuất hiện giữa thế gian, các Ngài sẽ chói ngời như vầng mặt trời khiến chúng sinh dâng tràn kính ngưỡng. Bồ Tát thành tựu sự nghiệp nhiếp hóa vô lượng chúng sinh, tất cả bắt đầu từ sự kính lễ.

Để hiểu sâu sắc hơn về công hạnh vĩ đại này, kính mời Quý Phật tử cùng nghe bài pháp:

“HẠNH PHỔ HIỂN 1 – NHẤT GIẢ LỄ KÍNH CHƯ PHẬT”

Thuyết giảng: Thượng tọa Thích Chân Quang

(Chùa Từ Tân – TP. HCM ngày 18/6/2017)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XZGGilAmCwU&t=119s

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo tạm ngừng hoạt động, đón tiếp khách đến chùa...

0
THÔNG BÁO Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để tuân thủ các khuyến cáo của Nhà nước và Giáo...

Tin mới nhất